ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Dió Dóri 2010 Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), által a www.parkbistro.hu és www.etalonfood.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://etalonfood.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://etalonfood.hu/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://etalonfood.hu/aszf.pdf

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Dió Dóri 2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 62.

Cégjegyzékszáma: 13-09-142352

Adószáma: 23040241-2-13

Telefonszáma: +36 30 7850044

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. Jelen Szabályzat 2020. október 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani jelen Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Vevő, amennyiben belép és használja a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház felületét, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Vevő nem fogadja el a felhasználásra vonatkozó feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Regisztráció

3.1. Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi Szabályzat és az Általános Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősségnem terheli.

3.4. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. Rendelés menete, fizetés

4.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba.

4.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

4.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

4.4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

4.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melyek az alábbiak lehetnek:

- Online bankkártyás fizetés

- Kézpénzes fizetés a futárnál

4.6. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

4.7. Szállítás: A megrendelt ételt futár által történő kiszállítással adjuk át.

4.8. Az adatok megadását, valamint az ÁSZF illetve az Adatvédelmi Szabályzat és tájékoztató elfogadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát, észrevételét.

4.9. A rendelés érvényét veszti, ha a Felhasználó nem veszi át az ételt a futár megérkezésekor.

5. Elállás Joga

5.1. A Fogyasztó és a Szolgáltató között létrejött szerződésben a 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) d) bekezdése alapján fogyasztót elállási jog nem illeti meg.

5.2. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti szolgáltatót jelen Szabályzatban rögzített elérhetőségein.

6. Vegyes Rendelkezések

6.1. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

6.2. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik.

6.3. Amennyiben Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

6.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

7. Panaszkezelés rendje

7.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljesmegelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató e-mail címére küldött elektronikus levél formájában, vagy telefonos úton az alábbi ügyfélszolgálati telefonszámon közölheti: +36 30 7850044.

7.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Az írásbeli panaszt webáruházunk 24 órán belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

8. Adatvédelem

8.1. A Felhasználó által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban a Vállalkozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján valamint az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete alapján jár el.

8.2. Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltató a felelősségét kizárja azokért a károkért, amelyeket a Vevő,illetve a közvetített szolgáltatást nyújtó rendszerében felmerülő hiba, vagy külső ok idéz elő.

9. Adatvédelmi nyilatkozat

9.1. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a megrendeléssel létrejövő szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében és célból tároljuk, és az Adatvédelmi Szabályzatban illetve az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeljük.

10. Adatok továbbadása

10.1. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a megrendeléssel létrejövő szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

10.2. Tájékoztatjuk, hogy az Ön kifejezett belegyezése nélkül személyes vonatkozású adatait harmadik félnek nem adjuk át. Bíróság, illetve bármely más hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Vállalkozást, aki a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Adatai kezelésekor minden esetben az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járunk el.

11. Cookie-k (sütik) használata

11.1. Szolgáltató a weboldalán sütiket használ weboldal által kínált tartalom vonzóvá és felhasználóbaráttá tételéhez. A sütik a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információs csomagok, mely a felhasználó számítógépén rögzülnek és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerülnek, ugyanakkor semmilyen vírust nem tartalmaznak, és nem okoznak semmilyen kárt. Ezek a sütik követik a felhasználót a munkamenete során. Egy kereső bezárásakor és ismételt megnyitásakor egy újabb felhasználói munkamenet indul, azonban a sütik adatgyűjtése és elküldése észrevétlen a felhasználó számára.

12. Záró Rendelkezések

12.1. Szolgáltató szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon.

12.2. Abban az esetben, ha a látogató lényegesen megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor a Szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a Felhasználó regisztrációját és vásárlását.

12.3. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.

12.4. A Felhasználó amennyiben a Dió Dóri 2010 Kft. részére megrendelést ad le, azzal egyidejűleg elfogadja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Budapest, 2020. október 1.

Dió Dóri 2010 Kft.

2085 Pilisvörösvár, Zrínyi utca 62.